O nas

Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu „dlaOczu24.pl”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca  - Optical Partners Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Malików 150D, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000468441, NIP 9591952919, REGON 260706218 zwany również „Administratorem Danych”
  2. Serwis  –  serwis prowadzony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.dlaoczu24.pl;
  3. Użytkownik  – osoba fizyczna, która po akceptacji Regulaminu i przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje dostęp do zawartości serwisu www.dlaoczu24.pl .
  4. Profesjonalista  – Użytkownik będący lekarzem okulistą lub właścicielem salonu optycznego.
  5. Placówka – miejsce, w którym świadczone są usługi okulistyczne i optyczne.
  6. Właściciel – status nadawany Użytkownikowi, który posiada prawo do zarządzania informacjami o Placówce.
  7. Profil  – zbiór informacji i opinii dotyczących danej Placówki lub Profesjonalisty, który umieszczony jest Serwisie.
  8. Konto  – wpis znajdujący się w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Profesjonalistą, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po wprowadzeniu właściwego loginu oraz hasła.
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych przy pomocy publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika i nie jest konieczne zawieranie osobnej umowy.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie zarówno informacji, jak i opinii o Profesjonalistach i Placówkach umieszczonych w katalogu według województw, miast oraz kategorii;
  2. udostępnia narzędzie w postaci wyszukiwarki Profesjonalistów i Placówek;
  3. powiadamia o pojawieniu się nowych informacjach i opinii;
  4. umożliwia Profesjonalistom podawanie i korygowanie zapisanych już informacji o sobie, jak również odnoszenie się do opinii wystawionych przez Użytkowników.
  5. umożliwia umawianie wizyt lekarskich u Profesjonalistów oraz w Placówkach, które wcześniej udostępniły taką możliwość
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest darmowy, w szczególności nie pobiera się opłaty za rejestrację oraz za publikowanie podstawowych informacji o Profesjonalistach i Placówkach.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług, które świadczone będą w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wszelkich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.  

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci internetowej,
  2. posiadanie konta e-mail.
 2. Każdy ma prawo do zapoznawania się z opiniami, jak również informacjami o Profesjonalistach i Placówkach, może również korzystać z wyszukiwarki.
 3. Użytkownik, który zaloguje się do serwisu może dodatkowo:
  1. wystawiać opinie Profesjonalistach i Placówkom;
  2. dodawać informacje o Profesjonalistach i Placówkach oraz poprawiać je;
  3. włączyć usługę powiadamiania o pojawieniu się nowych informacji i opinii;
  4. zgłaszać wszelkie nadużycia.
 4. Logowanie w serwisie jest możliwe po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje wtedy podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, które ustalane jest w czasie rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług na jakiś czas, w związku z modernizacją lub też przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikać będą z przyczyn niezależnych od niego.
 7. Usługodawca nie odpowiada wobec Profesjonalisty lub Placówki za brak pojawienia się Użytkownika na wizycie umówionej za pośrednictwem serwisu, ani wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Placówki. W przypadku, kiedy dana wizyta nie będzie mogła się odbyć, zobowiązuje się zainteresowane strony do odwołania wizyty na swoim profilu oraz do poinformowania drugiej strony telefonicznie.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Profesjonalistach i Placówkach

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem), który był przyjęty przez Użytkownika w czasie rejestracji.
 2. Opinie oraz informacje na temat Profesjonalistów mogą dotyczyć tylko i wyłącznie ich działalności zawodowej.
 3. Opinie oraz informacje na temat Profesjonalistów i Placówek opierać się mogą wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą natomiast opierać się na opiniach, czy też relacjach osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest wielokrotne umieszczanie przez jednego Użytkownika opinii, które dotyczą tego samego zdarzenia medycznego (zabiegu, wizyty, badania, itp.).
 5. Niedozwolone jest również zamieszczanie wszelkiego rodzaju treści reklamowych.
 6. Informacje, opinie oraz komentarze nie mogą w żadnym stopniu naruszać przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest zatem używanie zwrotów wulgarnych, niecenzuralnych czy też obraźliwych, stosowanie wszelkiego rodzaju przezwisk, odnoszenie się w swojej wypowiedzi do sfery rodzinnej i prywatnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do zastosowania przemocy albo do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 7. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest zgodna z prawdą.
 8. Usługodawca może odmówić opublikowania danej opinii czy informacji, a te już opublikowane usunąć, jeżeli okaże się, że są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub z przepisami prawnymi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie informacji, opinii oraz komentarzy, które przekazywane są przez Użytkowników lub Profesjonalistów.

§5. Profile Profesjonalistów, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty jest możliwe po podaniu przynajmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Profesjonaliście stanowią: imię i nazwisko, województwo oraz miasto prowadzenia działalności, jak również dane adresowe oraz kontaktowe miejsca, w którym przyjmuje pacjentów/klientów.
 3. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Nie jest dozwolone utworzenie Profilu, który będzie wspólny dla kilku Profesjonalistów. Profile powtarzalne będą kasowane.
 4. W polach, w których należy wpisać imię i nazwisko, nie można zamieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Profesjonalisty.
 5. Na swoim Profilu Profesjonalista posiadał będzie dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje na swój temat
  2. dodać swoje zdjęcie,
  3. odpowiadać na opinie, które wystawili Użytkownicy,
  4. przeglądać statystyki wizyt.
 6. Profesjonalista może publikować tylko i wyłącznie zdjęcia swoje oraz swojej placówki, które umożliwiają ich rozpoznanie. Jednocześnie osoba publikująca wyraża zgodę na rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, który zamieszczony został przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, jak również wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retuszowanie fotografii, pod warunkiem, że retusz ten będzie polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość zdjęć (np. kontrast czy nasycenie). Nie zezwala się jednak na zastosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania, albo odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii w jedną, lub też zmiany jej kompozycji oryginalnej. Zabrania się również zamieszczania zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub takich, które nie odpowiadają  profesjonalnemu charakterowi Serwisu.
 7. Zdjęcia, które nie spełniają powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez żadnego ostrzeżenia i bez konieczności powiadomienia Profesjonalisty o tym fakcie.
 8. Usługodawca może odmówić opublikowania informacji a te, które już zostały opublikowane usunąć, jeżeli stwierdzi się ich nieprawdziwość.  

§6. Profile placówek

 1. Podstawowe informacje o Placówce obejmują informacje takie jak: nazwa placówki, województwo, miasto, jak również dane adresowe oraz kontaktowe.
 2. Utworzenie Profilu nowej Placówki wymaga podania przynajmniej podstawowych informacji jej dotyczących.
 3. Każda Placówka może posiadać tylko jeden Profil. Nie jest dozwolone utworzenie Profilu, który będzie wspólny dla kilku Placówek. Profile, które będą powtarzalne, zostaną usunięte.
 4. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji placówki. Jeżeli firma Profesjonalisty ma kilka fizycznych lokalizacji, na każdą z nich powinien przypadać osobny profil.
 5. Każdy Właściciel ma prawo do utworzenia lub do potwierdzenia Profilu swojej Placówki. W tym celu musi on zarejestrować się w Serwisie.
 6. Na Profilu Placówki, Właściciel posiada dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje dotyczące Placówki;
  2. dodać logotyp placówki;
  3. odpowiadać na opinie, które zostały wystawione przez Użytkowników;
  4. przeglądać statystyki wizyt.
 7. Właściciel ma prawo do zamieszczania jedynie logotypu administrowanej przez siebie placówki. Równocześnie wyraża on zgodę na rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie tego logotypu, który zamieszczony został przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć, które nie odpowiadają profesjonalnemu charakterowi Serwisu.
 8. Logotypy, które nie spełniają powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia oraz bez konieczności powiadomienia Administratora o tym fakcie.
 9. Usługodawca ma również prawo odmówić publikacji informacji, a opublikowane wcześniej informacje usunąć, jeżeli stwierdzi się, że są nieprawdziwe.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje za pomocą rejestracji w Serwisie oraz aktywację Konta.
 2. Poprzez rejestrację Konta, Użytkownik zgadza się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia swojego Konta w trybie natychmiastowym lub do zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 4. W celu rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz, który zamieszczony jest na stronie internetowej http://www.dlaoczu24.pl  
 5. Usługodawca zapewnia, zarówno Użytkownikom jak również Profesjonalistom, dostęp do własnych danych i umożliwia ich poprawianie oraz uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim bez wcześniejszego otrzymania zgody Użytkownika lub Profesjonalisty, chyba że zażąda tego organ, który posiada odpowiednie uprawnienia.
 6. W przypadku, kiedy pojawią się uzasadnione wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika informacji, Usługodawca może zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą te dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Profesjonalisty, które zawarte są w formularzu rejestracyjnym, jak również danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą, która wyrażana jest przy procesie rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, która przedstawiona jest w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel:
  1. zapewnia i oświadcza, że zapoznał się oraz zaakceptował treść całego Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku Profesjonalisty na ich prezentację w Profilu;
  3. potwierdza, że zamieszczone w formularzu rejestracyjnym dane są autentyczne;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto poczty elektronicznej komunikatów systemowych związanych z przerwami technicznymi w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta w Serwisie.
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 11. Zabrania się korzystania z Kont, które należą do innych podmiotów
 12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 13. Użytkownik, ma prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie swojego konta. Skasowanie konta przez Profesjonalistę lub Właściciela nie powoduje natomiast usunięcia jego Profilu.
 14. Profesjonalista i Właściciel mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu rozwiązania umowy.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym również usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz do podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę materiałów i informacji, które zamieszczane są w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.
 2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź za szkodę, która wywołana została jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub też innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że korzystanie z Serwisu oraz udostępnianych przez niego usług odbywać się będzie tylko i wyłącznie na ryzyko własne Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje oraz materiały, jak również dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty czy usługi nie są objęte gwarancją co do ich przydatności, wartości, zupełności, kompletności czy też użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne oraz prawne oferowanych produktów, jak również za należytą jakość usług i towarów. Nie odpowiada on również za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań i zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za właściwą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, które stanowią podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości lub w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które dostarczone były przez Użytkownika lub Profesjonalistę oraz uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę, która powstała w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań celem zapewnienia właściwego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów, które związane są z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie".
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia udzielane będą niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy oraz uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalistę w terminie 14 dni, przez zgłoszenie tego na adres email: kontakt@dlaoczu24.pl
 5. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi o tym fakcie osobę wnoszącą oraz udzieli informacji o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tego, aby pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli będzie ona wynikała z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 7. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników i Profesjonalistów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres email.
 2. Użytkownik oraz Profesjonalista ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu, który jest nieprawidłowy lub należy do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki, takie jak nieotrzymanie powiadomienia, które określone zostało w ust. 1.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz marketingowego i emisji reklam. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Akceptuję